วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมนิเทศนักเรียนฝึกงานประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2557

โครงการนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน โครงการนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี ที่ ชื่อโครงการ ผู้จัดทำ การนำไปใช้ประโยชน์ 1 การจำหน่ายสินค้าและบริการ(ส้มตำ) นางสาวพรพิมล สีหาสุทธิ์ ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวจิรวดี ยุตวัน 2 การจำหน่ายสินค้าและบริการ(เกี๊ยวทอด) นางสาวปรียาภรณ์ พยุงกิจ ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวสิริรัตน์ บูรณะกิติ 3 การจำหน่ายสินค้าและบริการ(ลูกชิ้นปิ้ง) นางสาวชุติมา อุทา ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวมัฌชิมา ขันธ์ดวง 4 การจำหน่ายสินค้าและบริการ(ลูกชิ้นทอด) นางสาวปรารถนา เหล่าโกทา ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวชนิภา ศิลา 5 การจำหน่ายสินค้าและบริการ(ปลาหมึกย่าง) นางสาวปัทมาพร คุ้มมา ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวรัตติยา สืบเกลี้ยง 6 การจำหน่ายสินค้าและบริการ(ไข่นกกระทาทอด) นางสาวประภาพร เพ็ชรพิมาย ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวรุ่งทิพย์ ชมพู 7 การจำหน่ายสินค้าและบริการ(ชูชิ) นายมงคล สวนรัตน์ ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวสุทธินี บุญญาพิทักษ์ นางสาวกนกวรรณ สวนราย 8 การจำหน่ายสินค้าและบริการ(ไก่ทอด) นางสาวเหมือนฝัน แจ่มจันทร์ ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวธนพร นาคนุช นางสาวกัญญารัตน์ อันทะศรี 9 การศึกษาด้านการจัดการวัสดุ ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง นางสาวชไมพร โสภาจร ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวอธิพร เปลือยหนองแคร่ นางสาวอัสมา บุญอินทร์ 10 ศึกษาระบบงานบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด MSP แมคคานิค นางสาวณัชชา ยืนอ๊อด ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาววิจิตรา ทองหยด นางสาวสุภาพร เจ๊กเจี้ยง 11 ธุรกิจการบัญชีขายสินค้าเฉาก๊วยนมสด นางสาวธิดารัตน์ ทองคำสุข ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวอัจฉรา บัวคำ นางสาวปาสิตา พรมชาติ 12 ศึกษาระบบงานบัญชี บริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จำกัด นางสาวพรทิพย์ แย้มเดช ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวลูกฟูก สดใส นางสาวสุนันทา หนองหิน 13 ศึกษาระบบงานบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) นายฉัตรชัย ศิวพรสมบัติ ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวบุษดี บุญรักษาธนากร นางสาวเบ็ญจรัตน์ แสงอ่อนวิไล 14 การจัดทำบัญชีสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน นางสาวศิริมล หอระเวก ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวบุหงา เกาะกัน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน โครงการนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ที่ ชื่อโครงการ ผู้จัดทำ การนำไปใช้ประโยชน์ 1 การศึกษาเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีและการควบคุมภาย นางสาววริสรา แตงอุดม ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ พี เซ็นเตอร์ (1994) นางสาวแพรวพรรณ ชูน้ำเที่ยง 2 โครงการการศึกษาระบบบัญชี นางสาวกนกรัตน์ ทองรักษ์ ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน บริษัท พชรพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นางสาวคนึงลักษณ์ บุญเลิศ 3 โครงการศึกษาระบบการทำงานของร้านซ่อมจักรยานยนต์ นางสาวสุนิสา นิลแก้ว ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน โดยใช้หลักการทฤษฎีบัญชีเบื้องต้น นางสาวศุวารี อยู่อ่อน 4 ศึกษาระบบบัญชี บริษัท อเนก จำกัด นางสาวมธุรส ไชยรา ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวศศิภา เผ่าพันธุ์ 5 ศึกษาการจัดทำบัญชีร้านจักรยานญี่ปุ่น นางสาวสุนิตา คชธรรม ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสื่อการสอน นางสาวพัทธนันท์ หมวดเชียงคะ

วิจัยในชั้นเรียน


วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
งานวิจัยของครู และบุคลากร
ประจำปีการศึกษา  2557
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้จัดทำ
การนำไปใช้ประโยชน์
1
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาการบัญชีชั้นสูง 1
นางสาวปัทมาภรณ์ ผุยคำภา
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
ของนางสาวกนกรัตน์ ทองรักษ์นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
 
 
 
 
แผนกการบัญชี
 
 
 
2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้าโดยวิธีสอน
นายนิวัตน์  บุญมี
 
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
แบบถามตอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
3
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
นางวันทนา อำไพรัตน์
 
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
ของนักเรียนชั้นปวช.1แผนกบัญชีมการตลาด ปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
4
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นปวช.3
นางสาวมะลิน  อินรินทร์
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ชอบขาดเรียนที่ชอบขาดเรียนในรายวิชา
นางสาวปัทมาภรณ์ ผุยคำภา
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
การบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับ ปวช.1/1
 
 
 
 
แผนก การบัญชี จำนวน 4 คน
 
 
 
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้จัดทำ
การนำไปใช้ประโยชน์
6
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด
นายนิวัตน์  บุญมี
 
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
 
 
 
 
แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 
 
 
ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
 
 
 
7
การศึกษาการปรับพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียนของนักเรียน
นางวันทนา อำไพรัตน์
 
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
ชั้นปวช.ปีที่ 1 สาขาการตลาดโดยการสังเกตและเสริมแรงทางบวก
 
 
 
 
 
 
 
 
8
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อวิชา
นางสาวมะลิน  อินรินทร์
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาสามัญ