วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิจัยในชั้นเรียน


วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
งานวิจัยของครู และบุคลากร
ประจำปีการศึกษา  2557
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้จัดทำ
การนำไปใช้ประโยชน์
1
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาการบัญชีชั้นสูง 1
นางสาวปัทมาภรณ์ ผุยคำภา
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
ของนางสาวกนกรัตน์ ทองรักษ์นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
 
 
 
 
แผนกการบัญชี
 
 
 
2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้าโดยวิธีสอน
นายนิวัตน์  บุญมี
 
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
แบบถามตอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
3
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
นางวันทนา อำไพรัตน์
 
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
ของนักเรียนชั้นปวช.1แผนกบัญชีมการตลาด ปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
4
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นปวช.3
นางสาวมะลิน  อินรินทร์
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ชอบขาดเรียนที่ชอบขาดเรียนในรายวิชา
นางสาวปัทมาภรณ์ ผุยคำภา
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
การบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับ ปวช.1/1
 
 
 
 
แผนก การบัญชี จำนวน 4 คน
 
 
 
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้จัดทำ
การนำไปใช้ประโยชน์
6
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด
นายนิวัตน์  บุญมี
 
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
 
 
 
 
แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 
 
 
ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
 
 
 
7
การศึกษาการปรับพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียนของนักเรียน
นางวันทนา อำไพรัตน์
 
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
ชั้นปวช.ปีที่ 1 สาขาการตลาดโดยการสังเกตและเสริมแรงทางบวก
 
 
 
 
 
 
 
 
8
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อวิชา
นางสาวมะลิน  อินรินทร์
สื่อการสอนในสถานศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน
 
ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาสามัญ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น